تبلیغات
واحد عمار بسیج دانشجویی شهید علم الهدی - چرا به فلسطین و لبنان کمک می کنیم؟مگر خودمان فقیر و بیچاره نداریم؟